Galvenā izvēlne

Reprogrāfiskās reproducēšanas apjomu apzināšana

Autortiesību likums stājās spēkā 2000. gada 11. maijā. Tajā ir paredzēts vispārsaistošs regulējums autoru darbu izmantošanai, sekmējot radošumu un līdzsvarojot indivīdu un sabiedrības intereses. Šā regulējuma pārkāpšana rada būtisku apdraudējumu, par ko normatīvajos tiesību aktos ir paredzēta gan civiltiesiskā, gan administratīvā, gan arī krimināltiesiskā atbildība.

Darbu kopēšana ir plaši izplatīta prakse Latvijā. Sabiedrība to ir uztvērusi kā bezatlīdzības labumu, kuru var izmantot pēc saviem ieskatiem, piemēram, kopējot darbus to pilnā apmērā vai kopējot tos pretēji šo darbu normālas izmantošanas noteikumiem. Šāda uztvere nav pareiza, jo darbu kopēšana ir iespējama tikai likuma noteiktās minimālās robežās, turklāt par to maksājot taisnīgu atlīdzību.

Autortiesību likuma 35. panta pirmā daļa paredz, ka autoriem un izdevējiem ir tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par viņu darbu reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai. Autortiesību likuma 1. panta 18. punktā ir sniegts arī precīzs reprogrāfiskās reproducēšanas termina skaidrojums:

reprogrāfiskā reproducēšana — darba faksimileksemplāru izgatavošana ar jebkura līdzekļa palīdzību fotokopēšanas ceļā, izņemot iespiešanu. Par reprogrāfisku reproducēšanu uzskatāma arī skenēšana vai faksimileksemplāru izgatavošana fotokopēšanas ceļā palielinātā vai samazinātā mērogā.

Lai gan Autortiesību likums jau ilgstoši nosaka pienākumu maksāt taisnīgu atlīdzību par darbu reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai, Latvijā (pretstatā citām Eiropas un pasaules valstīm) tas nekad nav darīts. Šāda situācija ir autortiesību pārkāpums un demokrātiskās sabiedrībā nav pieļaujams. Lai uzsāktu risināt šo problēmu, kā arī lai kopumā veicinātu autoru un izdevēju tiesību un tiesisko interešu aizsardzību Latvijā tika nodibināta Biedrība “LATREPRO” (turpmāk – LATREPRO).

2014.gada jūnijā LATREPRO saņēma Kultūras ministrijas atļauju veikt mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz darbu reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai saskaņā ar Autortiesību likuma 35. pantu. Ievērojot Autortiesību likuma 63. panta astoto daļu, LATREPRO ir vienīgā organizācija Latvijā, kas var veikt mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu minētajā darbu izmantošanas veidā.

LATREPRO pārstāv nozīmīgu Latvijas autoru un izdevēju daļu. Starp LATREPRO dibinātājiem un biedriem ir gan individuāli autori, gan lielas autoru un izdevēju organizācijas – Latvijas Grāmatnieku ģilde, Latvijas Preses izdevēju asociācija, Latvijas Rakstnieku savienība un Latvijas Žurnālistu savienība. LATREPRO arī aktīvi sadarbojas ar Starptautiskās reproducēšanas tiesību organizāciju federāciju (IFRRO – International Federation of Reproduction Rights Organizations) un ir tās biedru sastāvā. Veidojot partnerattiecības ar citām līdzīgām organizācijām, LATREPRO organizē taisnīgas atlīdzības saņemšanu par darbu reprogrāfisko reproducēšanu arī ārvalstu autoriem un izdevējiem.

Raksturojot LATREPRO darbības jomu, jāuzsver, ka visā pasaulē darbojas LATREPRPO analoģiskas autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas. To galvenais uzdevums ir atlīdzības iekasēšana par darbu reprogrāfisko reproducēšanu un šīs atlīdzības sadale autoriem un izdevējiem, sekmējot jaunu darbu tapšanu un tādējādi kopumā veicinot kultūras un radošo nozaru attīstību valstī.

Ņemot vērā minēto, aicinām Jūs izrādīt sapratni un atbalstīt LATREPRO iniciatīvu sakārtot konkrēto autortiesību jomu. Mums ir būtiski nodrošināt un veicināt kultūras un radošo nozaru attīstību Latvijā. Šai sakarā īpaši svarīga loma ir jaunu darbu radīšanai un izdošanai. Jāapzinās, ja izmantosim darbus tos reprogrāfiski reproducējot personiskai lietošanai bez taisnīgas atlīdzības maksāšanas autoriem un izdevējiem, tad šā uzdevuma izpilde būs apgrūtināta.

LATREPRO ir uzsācis iniciatīvu reprogrāfiskās reproducēšanas apjomu apzināšanai Latvijā. Tas ir nepieciešams, lai noteiktu konkrētās atlīdzības lielumu individuālām personām, kurām ir pienākums maksāt Autortiesību likumā paredzēto taisnīgo atlīdzību. Šai nolūkā LATREPRO ir izsūtījusi deklarācijas kopēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Ja Jūs esat kopēšanas pakalpojumu sniedzējs, bet neesat saņēmis no LATREPRO deklarāciju, lūdzam to lejupielādēt un nosūtīt LATREPRO līdz 2016. gada 31. martam.

Sakārtosim Latviju kopā!

Datnes: